تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (گردن)


تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (گردن)

این حرکات که روش صحیح انجام تمرینات بدنسازی را نشان می دهد می تواند برای ورزشکاران مبتدی و حرفه ای بسیار مفید باشد.
پارسیان (شاپرزفا)
ایزو متریک جانبی


پارسیان (شاپرزفا)
جلو و عقب ایزو متریکپارسیان (شاپرزفا)
گردن _چرخش سر به سمت شانه هاپارسیان (شاپرزفا)
گردن _سر به سمت جلو وعقبپارسیان (شاپرزفا)
گردن _سر در حالت جانب به جانبپارسیان (شاپرزفا)
گردن در حالت موربپارسیان (شاپرزفا)
گردن ایستاده با حوله


پارسیان (شاپرزفا)
گردن نشسته با حوله به صورت مقاومتیپارسیان (شاپرزفا)
گردن_مقاومت در برابر صفحهپارسیان (شاپرزفا)
گردن رو به عقب مقاومتی

کارشناس ورزش بدنسازی: مهدی بهرامی