تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (گردن)


تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (گردن)

این حرکات که روش صحیح انجام تمرینات بدنسازی را نشان می دهد می تواند برای ورزشکاران مبتدی و حرفه ای بسیار مفید باشد.
پارسیان
ایزو متریک جانبی


پارسیان
جلو و عقب ایزو متریکپارسیان
گردن _چرخش سر به سمت شانه هاپارسیان
گردن _سر به سمت جلو وعقبپارسیان
گردن _سر در حالت جانب به جانبپارسیان
گردن در حالت موربپارسیان
گردن ایستاده با حوله


پارسیان
گردن نشسته با حوله به صورت مقاومتیپارسیان
گردن_مقاومت در برابر صفحهپارسیان
گردن رو به عقب مقاومتی

کارشناس ورزش بدنسازی: مهدی بهرامی