معرفی برخی از انواع از اسلحه شکاری
گلوله زنی گلنگدنی تکلول خزانه ثابت
پارسیان
ساچمه زنی کمرشکن تکلول چخماقی
پارسیان
ساچمه زن کمرشکن کوسه دولول روی هم
پارسیان
ساچمه زن کمرشکن کوسه دولول کنار هم
پارسیان
ساچمه زن کمرشکن چخماقی دولول کنار هم
پارسیان
ساچمه زن تکلول خزانه لوله ای دستکش
پارسیان
ساچمه زن تکلول خزانه لوله ای نیمه اتوماتیک
پارسیان
ساچمه زن سه لول کمرشکن کوسه
پارسیان
فشنگ اسلحه گلوله زنی
پارسیان
فشنگ اسلحه ساچمه زنی
پارسیان
اندازه پوکه قبل و بعد از شلیک در اسلحه ساچمه زن
پارسیان
تک گلوله دارای غلاف برای اسلحه های ساچمه زنی خان دار (زابوت)
پارسیان
اثر ساچمه حاصل از یک بار شلیک با اسلحه ساچمه زنی
پارسیان
اثر چند بار شلیک با اسلحه گلوله زنی
پارسیان