معرفی برخی از انواع از اسلحه شکاری
گلوله زنی گلنگدنی تکلول خزانه ثابت
پارسیان (شاپرزفا)
ساچمه زنی کمرشکن تکلول چخماقی
پارسیان (شاپرزفا)
ساچمه زن کمرشکن کوسه دولول روی هم
پارسیان (شاپرزفا)
ساچمه زن کمرشکن کوسه دولول کنار هم
پارسیان (شاپرزفا)
ساچمه زن کمرشکن چخماقی دولول کنار هم
پارسیان (شاپرزفا)
ساچمه زن تکلول خزانه لوله ای دستکش
پارسیان (شاپرزفا)
ساچمه زن تکلول خزانه لوله ای نیمه اتوماتیک
پارسیان (شاپرزفا)
ساچمه زن سه لول کمرشکن کوسه
پارسیان (شاپرزفا)
فشنگ اسلحه گلوله زنی
پارسیان (شاپرزفا)
فشنگ اسلحه ساچمه زنی
پارسیان (شاپرزفا)
اندازه پوکه قبل و بعد از شلیک در اسلحه ساچمه زن
پارسیان (شاپرزفا)
تک گلوله دارای غلاف برای اسلحه های ساچمه زنی خان دار (زابوت)
پارسیان (شاپرزفا)
اثر ساچمه حاصل از یک بار شلیک با اسلحه ساچمه زنی
پارسیان (شاپرزفا)
اثر چند بار شلیک با اسلحه گلوله زنی
پارسیان (شاپرزفا)