شات‌گانیاتفنگساچمه‌زنی یا پنج‌تیر‌پران که فشنگ‌های آن پشت سر هم ودرخشاب لوله‌ایشکلی در زیر لوله واقع شده با فشار مستقیم گاز باروت (واکنش نیروی شلیک تیر به سمتعقب) گلنگدن را حرکت داده وپوکه‌کش متصل به گلنگدن پوکه رابه بیرون پرتاب می‌کند وگلنگدن در برگشت تیر دیگری را ازخشاب به جان لوله منتقل می نماید.
شات‌گانبه گونه‌ای طراحی شده است که هنگام شلیک مقداریمرمی را شلیک میکند. واژه پران هیچ چیز را غیر از پرتاب پوکه به بیرون بدون دخالت دست تیرانداز راگواهی نمی‌دهد.
تفنگپران برای افرادی که سریع تیر اندازی می‌کنند بسیار ایدال می‌باشد ولی برای افرادتازه کار مفید نیست زیرا امنیت بالایی ندارد.
در ایراندر اصطلاح شکارچیان دو نوع پنج تیر وجود دارد: پران و دستکش. پران که همان نوعاتوماتیک باشد و دستکش به اصطلاح به نوع و مکانیسم Pistone Action گفته می‌شود کهگلنگدن (که در زیر لوله واقع شده) با دست تیرانداز حرکت داده می‌شود. البته هردونمونه پوکه را پرت می‌کنند و اصطلاح پران (پرت کننده) در مورد دولول‌هایی که دارایاین سیستم می‌باشند هم ذکر می‌گردد.
بهترینسازندگان در دنیا Benelli, Browning, Remington, Winchester, Bretta, Franchi هستند.
معروفترین پران ها در ایران ، نوع بلژیکی می‌باشد.تفنگ 5 تیر پران بلژیک ساخت کمپانی F.N بوده و از روی مدل مشهور Browning Auto-5 الگو برداری شده است. در ایران قیمت تفنگپران از ۲۵ میلیون تا ۷ میلیون تومان است. ترکیه نیز تفنگ های زیادی به بازار ارایهکرده ولی بیشتر آنها نامرغوب می‌باشند. بیشتر پران هاته‌پر می‌باشند. پران ها به چند دسته تقسیم می‌شوند: دوتیر پران، پنج‌تیر پران، هفت‌تیرپران، هشت‌تیر پران، ده‌تیر پران. معروف ترین پران دستکش مربوط به کارخانهوینچستر می‌باشد. تفنگ پران تمام خودکار زیاد وارد بازار ایران نشده و قیمت بسیار بالاییدارد