جملاتی الهام بخش برای زندگی آرامش بخش
گستاح بودن آسان است. به تلاش نیازی ندارد و نشانه ضعف و ناامنی است. مهربانی بیانگر تأدیب نفس و عزت نفسی عظیم است. مهربان بودن در هنگام برخورد با افراد گستاخ آسان نیست. مهربانی خصیصه کسی است که کارهای فکری مثبت زیادی انجام داده و به بینش عمیقی از خود فهمی و عقل دست یافته است. مهربانی نشانه قدرت است نه ضعف.پارسیان
پارسیان

پارسیان

پارسیان پارسیان

پارسیان

پارسیان

پارسیان

پارسیان
پارسیان

پارسیان
پارسیان

پارسیان

پارسیان

پارسیان

پارسیان


پارسیان
پارسیان