پارسیان

شمالیش میشه؟

آیی تی جان قربان خنی بریزوم اشغالی مین؟ آبرار