عاشق کردن ، جلب محبت ، بی قراری ، مجذوبرای جلب محبت معشوقه نسبت به خودت طلسم زیر را بنویس و ساعت 12 شب در آتش بانداز و بگو فلان بن فلان را به محبت من بسوزان اگر طرف خانوم است بجای فلان بن فلان باید نوشت فلان بنت فلان
اا كـ اااه من له حصو عظیعی ما بحلی جلی
اااااا و 9 3 1 7 8 ااااااا
ا 9 ا ) 9 5 اا 5 ا ـهـ ملا ه ا ه و ن