نرم افزار AVIAddXSubs 8.3 [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]
پارسیان (شاپرزفا)نرم افزاری برای اضافه کردن زیر نویس به فیلم

پارسیان (شاپرزفا) [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]
[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]
پارسیان (شاپرزفا)پسورد: [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]
[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]