درمان بیماری دیگران
درمان بیماری دیگران بسیار راحت تر از درمان بیماری خود است به این خاطر که شما می توانید به راحتی بر افکار و انرزی های طرف مسلط بشین
درما بیماری دیگران به چند روش قابل انجام می شود
1.با انرژی خود


2.با انرژی کاینات

3.به صورت گروهی

4.پلاسنو

5.درمان توسط خود شخص بیمار

و...


ترجیها سی می کنم خیلی مختصر توضیح بدم اما در صورت لروزم تکنیک های اصلی و فرعی رو هم اضافه می کنم1.با انرژی خود :
در این حالت نیرو از بدن شما وارد فرد می شه به دو صورت حضوری و غیر حضوری(بیمار)
بسته به پشتکار فرد دوره ی این روش از 2تا 4ماه می باشه اما افرادی هم بودن به سال هم کشیده شده
2.انرژی از کاینات:
در این حالت فرد فقط یک واسته می باشه و منبع فرعی می تونه کاینات کوه دریا و.. باشه و بیشتر به صورت طبیعی مشاهده شده بودای خندان هم از این نوع افراد بوده
مدت تمرین برای هر کس فرق داره و بیشتر با روشنای همراه می شه3.به صورت گروهی:
چند نفر دور هم تجمع می کنن و نیرو می فرسن و به دلیل تعداد افراد نتیجه چشم گیره مدت تمرین بین 1ماه تا 2ماه می باشه و بیشتر به صورت غیر حضوری(بیمار) می باشه4.پلاسنو
دارو نما یا پلاس نو که بیشتر جنبه ممکل داره و به صورت تلقین می باشد
اما در نگاه اول ربطی به انرژی نداره البته در نگاه اول5.درمان توسط خود شخص بیمار
شما به صورت گفتاری فرد بیمار را در جهت بهبود بیماری سوق می دهد